Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Het eindexamen

In het laatste jaar van het voortgezet onderwijs doet je kind eindexamen. Het eindexamen bepaalt of je kind genoeg heeft opgestoken van het onderwijs van de afgelopen jaren. Slaagt je kind voor zijn examen? Dan krijgt hij een diploma. Met dit diploma kan hij naar het vervolgonderwijs, of op zoek naar een baan.

Onderdelen van het eindexamen

Het eindexamen valt uiteen in het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen (cse).

Het schoolexamen

De inhoud van het schoolexamen is niet voor iedere school hetzelfde. Iedere school bepaalt zelf hoe het schoolexamen eruit ziet. Het ministerie van Onderwijs bepaalt alleen, welke onderwerpen in het schoolexamen aan bod moeten komen. Het schoolexamen bestaat meestal uit 2 of 3 tentamens per vak. Dat kunnen mondelinge, schriftelijke en praktische tentamens zijn. De school mag zelf weten, wanneer die tentamens plaatsvinden. Als het maar vóór het centraal examen is.

Het centraal schriftelijk examen (cse)

Het centraal schriftelijk examen (cse) is voor alle scholieren binnen één schoolsoort hetzelfde. Dit examen bestaat uit een schriftelijke toets voor elk eindexamenvak. Die toets wordt op een vast moment door alle eindexamenkandidaten in Nederland tegelijk gemaakt. Het ministerie van Onderwijs stelt het examen vast.

Wanneer vindt het eindexamen plaats?

De schoolexamens kunnen het hele jaar door plaatsvinden. Daar is iedere school vrij in. Het centraal schriftelijk examen vindt plaats in drie tijdvakken:

  • in de tweede helft van mei (eerste tijdvak) voor alle eindexamenkandidaten
  • in de tweede helft van juni (tweede tijdvak) voor kandidaten die een herexamen doen, of die het examen in mei door omstandigheden niet konden maken
  • in de tweede helft van augustus (derde tijdvak) voor kandidaten die een herexamen doen, of die het examen in mei of juni door omstandigheden niet konden maken

Mag mijn kind herexamen doen?

Je kind mag voor één vak een herexamen doen in het tweede tijdvak, om te proberen een hoger cijfer te halen. Hij kan dit beslissen nadat de uitslag van het eerste tijdvak is bekendgemaakt.

Inhalen en herkansen

Heeft je kind door overmacht een examen uit het eerste tijdvak niet kunnen maken? Dan kan hij dat examen inhalen in het tweede tijdvak. Daarnaast mag hij ook nog een eerder gemaakt examen herkansen. Hij moet dat wel op tijd aanvragen bij de schooldirecteur.

De uitslag

Na elk tijdvak wordt de uitslag bekendgemaakt. De school van je kind bepaalt zelf wanneer en hoe dat precies gebeurt. Meestal wordt er van tevoren een dag vastgesteld waarop alle leerlingen die gezakt zijn of een herexamen hebben, een telefoontje krijgen. Hoort je kind niets? Dan is hij geslaagd. Kort daarna vindt de diploma-uitreiking plaats, waarbij je kind ook zijn cijferlijst krijgt.

Aanbevolen websites

  • Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.