Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Soorten voortgezet onderwijs

Er zijn verschillende vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. Welk type past het beste bij jouw kind?

Vier typen voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland is onderverdeeld in 4 niveaus:

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen. Je kind wordt hier rechtstreeks voor de arbeidsmarkt opgeleid. Meestal duurt de opleiding 5 jaar. Daarin krijgt je kind stages, theorievakken en praktijkvakken. Je kind kan alleen naar het praktijkonderwijs als hij daarvoor een indicatie heeft gekregen van de basisschool.

Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)

Het vmbo is een combinatie van de vroegere mavo en het vbo. Het vmbo duurt 4 jaar en leidt je kind op voor het mbo of de havo. Heeft je kind op het vmbo extra ondersteuning nodig? Dan kan hij gebruik maken van Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Havo (hoger algemeen voorbereidend onderwijs)

De havo duurt 5 jaar en bereidt je kind voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Op de havo kiest je kind voor zijn vierde jaar een vakkenpakket aan de hand van een profiel.

Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

Het vwo duurt 6 jaar en bereidt je kind voor op een universitaire studie. Binnen het vwo kan je kind kiezen uit twee varianten: atheneum en gymnasium. Op het vwo kiest je kind een vakkenpakket op basis van een profiel.

Grote of kleine school?

Gaat je kind graag naar een grote school? Of voelt hij zich meer thuis op een kleine school? In het voortgezet onderwijs kun je kiezen uit:

  • brede scholengemeenschappen, waar op één school alle soorten onderwijs worden gegeven. Je hoeft dus niet naar een andere school als je van schoolsoort wisselt. Vaak zijn dit grote gebouwen met veel leerlingen en veel leraren;
  • smalle scholengemeenschappen waar een aantal, maar niet alle soorten onderwijs worden gegeven. Bijvoorbeeld alleen vmbo, of alleen havo-vwo;
  • categoriale scholen, waar één schoolsoort op één school is. Bijvoorbeeld alleen gymnasium. Of alleen vmbo-theoretische leerweg.

Brugklas

Is het nog niet zo duidelijk naar welk schooltype je kind kan? Dan is een brugklas misschien een goed idee. Vaak hebben scholen een brugklas waarin je kind nog niet meteen hoeft te kiezen voor een bepaald niveau. In een brugklas havo/vwo bijvoorbeeld wordt in de loop van het jaar pas bekeken welk schooltype het beste bij je kind past: havo of vwo.

Combinatiebrugklas op scholengemeenschap

Soms hebben scholengemeenschappen een brugklas die toegang geeft tot alle onderwijsniveaus binnen die scholengemeenschap. Dat kan een uitkomst zijn als nog niet zo eenduidig vaststaat welk schooltype het meest geschikt is voor jouw kind. In zo'n combinatiebrugklas heeft je kind nog een jaar de tijd om dat uit te zoeken. En de school kan in dat eerste jaar zien wat je kind in huis heeft.

Openbaar en bijzonder

Net als in het basisonderwijs bestaat in het voortgezet onderwijs het onderscheid tussen openbare en bijzondere scholen. Een openbare school is toegankelijk voor alle leerlingen. Een bijzondere school geeft les vanuit een godsdienstige, levensbeschouwelijke of opvoedkundige overtuiging.

Speciaal onderwijs

Naast de 4 soorten voortgezet onderwijs van hierboven is er ook nog speciaal voortgezet onderwijs. Dat is bestemd voor leerlingen die bijvoorbeeld:

  • een lichamelijke handicap hebben;
  • slechthorend of slechtziend zijn;
  • langdurig ziek zijn;
  • topsport beoefenen.

Aanbevolen websites

Hoe kan ik een middelbare school kiezen voor mijn kind?

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.