Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De medezeggenschapsraad (MR)

Meepraten over het schoolbeleid kan via de medezeggenschapsraad. Iedere school heeft een MR. Wat doet zo’n MR precies?

Zowel scholen voor basisonderwijs als scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben.

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De MR vertegenwoordigt personeelsleden en ouders en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. Bijvoorbeeld over:

Hoe werkt de medezeggenschap?

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit over schoolse zaken voorleggen aan de MR. Daarnaast heeft de MR ook het recht om het bestuur ongevraagd advies te geven. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht

Met sommige besluiten van het bestuur moet de MR instemmen. Bijvoorbeeld:

  • schoolplan
  • schoolgids
  • schoolreglement
  • ouderbijdrage

Zonder instemming van de MR kan het bestuur geen besluit nemen.

Adviesrecht

Voor andere besluiten moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR. Vaak gaat het dan over plannen die het bestuur of de directie met de school heeft. Bijvoorbeeld:

  • fusieplannen
  • aanstelling en ontslag van personeel

Het bestuur en de directie hoeven het advies van de MR niet over te nemen. Maar ze moeten wel serieus reageren op het standpunt van de MR.

Wet medezeggenschap

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle scholen en alle schooltypen, behalve voor scholen in het hoger onderwijs.

Samenstelling van de MR

De MR bestaat uit een even aantal leden, gelijk verdeeld over personeelsleden en ouders. Hoeveel leden de MR heeft, hangt af van het aantal leerlingen op school.

Check: Op sommige scholen voor voortgezet onderwijs mogen ook leerlingen zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Andere scholen hebben een apart orgaan voor leerlingen: de leerlingenraad.

MR-verkiezingen

Om lid te kunnen worden van de MR moet je verkozen worden: de MR organiseert dus regelmatig verkiezingen om nieuwe leden te kunnen installeren. Het schoolbestuur of de directie bepaalt in een medezeggenschapsreglement hoe de verkiezingen gehouden moeten worden.

MR-vergaderingen

De meeste medezeggenschapraden vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Die vergaderingen zijn openbaar. Je kunt er dus gewoon bij zijn, ook al zit je zelf niet in de MR.

Notulen

In de notulen van de MR-vergaderingen kun je nalezen wat er is besproken. Deze notulen zijn ook openbaar. De school publiceert ze meestal op de schoolwebsite. Of ze liggen ter inzage op school.

Relatie met de ouderraad

De MR en de ouderraad hebben een aantal raakvlakken:

  • De MR kan overleggen met de ouderraad om een beter beeld te krijgen van de standpunten van ouders over bepaalde onderwerpen.
  • De ouderraad financiert haar activiteiten (voor een deel) met het geld uit de vrijwillige ouderbijdrage. De MR stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast.

Wil je iets aankaarten bij de MR?

Wil je iets aankaarten bij de MR? Kijk dan in de schoolgids van je kind. Daar staat in, wie er allemaal in de MR zitten. Vaak staat er ook een e-mailadres bij waar je je vraag of probleem naartoe kunt sturen.

Let op: Het is niet de taak van de MR om de belangen van een individueel persoon te behartigen. De MR zet zich in voor de belangen van alle betrokkenen, zowel ouders als personeel.

Bronnen

  • Hoe is de medezeggenschap in het onderwijs geregeld? is informatie op de site van de Rijksoverheid (niet meer online)

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.