Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat leert je kind in groep 1 tot en met 8?

Aan het einde van de basisschool moet je kind heel veel weten en kunnen. Hoe worden die kennis en vaardigheden schooljaar voor schooljaar opgebouwd?

Iedere school geeft een andere invulling aan de kerndoelen die door het ministerie van Onderwijs zijn vastgelegd. Maar globaal gezien leert je kind in groep 1 tot en met 8 het volgende:

Groep 1

 • De nadruk ligt op het wennen aan naar school gaan. Er is aandacht voor regelmaat en rituelen.
 • Het leren gebeurt spelenderwijs.
 • Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels en in hoeken, bijvoorbeeld de huizenhoek (dat heette vroeger de ‘poppenhoek’) en de bouwhoek.

Groep 2

 • Je kind wordt al spelend voorbereid op het leren lezen, schrijven en rekenen dat in groep 3 gebeurt.
 • Het voorbereidend rekenen is verpakt in herkenbare verhaaltjes.
 • Je kind leert om samen te werken en te spelen, maar ook om dat alleen te doen.

Groep 3

 • In groep 3 beging het echte leren. Je kind moet nu stilzitten en luisteren.
 • Je kind leert lezen: aan het eind van groep 3 kan hij een zin per regel lezen.
 • Hij leert ook rekenen: optellen en aftrekken met getallen tot 20, ruimtelijk inzicht en de getallenlijn.
 • Met schrijven wordt ook een begin gemaakt. De lees- en schijfmethode sluiten meestal op elkaar aan.

Groep 4

 • Je kind leert om doorlopende zinnetjes te lezen.
 • Er is aandacht voor spelling en grammatica.
 • De tafels van vermenigvuldiging komen aan bod.

Groep 5

 • In groep 5 leert je kind om langere zinnen te lezen: van 9 of 10 woorden.
 • De taalkundige en rekenkundige vraagstukken worden moeilijker.
 • Het beheersen van de spellingregels wordt belangrijker.
 • Er wordt begonnen met voorbereidende topografie.

Groep 6

 • Met rekenen komen staartdelingen en breuken aan bod.
 • Bij taal blijven spelling en grammatica belangrijk.
 • Ook tekstbegrip wordt geoefend.
 • De topografie van Nederland wordt behandeld en geoefend.
 • Je kind moet af en toe een werkstuk maken of een boekbespreking houden.

Groep 7

 • Je kind krijgt nu huiswerk.
 • De rekenstof wordt uitgebreid met sommen over oppervlakte en inhoud.
 • Je kind leert taalkundig en redekundig ontleden. Spelling blijft ook belangrijk.
 • De topografie van Europa komt aan bod.
 • Je kind moet een werkstuk maken, een spreekbeurt en een boekbespreking houden.

Groep 8

 • Bij taal en rekenen wordt de stof uitgediept en moeilijker gemaakt.
 • Het tempo gaat omhoog: je kind krijgt meer opgaven in minder tijd.
 • Hij leert de topografie van de wereld.
 • Ook in groep 8 moet je kind een werkstuk maken, een spreekbeurt en een boekbespreking houden.
 • Hij krijgt meer huiswerk, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.