Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Aanmelding en toelating bij een school voor voortgezet onderwijs

Een toelatingscommissie bepaalt, of je kind wordt toegelaten tot de middelbare school van jullie keuze. Hoe gaat dat in zijn werk?

Je meldt je kind aan

Tot half maart kun je je kind aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs. Om je kind aan te melden, moet je een aantal gegevens over je kind aan de nieuwe school doorgeven. Die gegevens zijn:

Al deze gegevens staan op het bewijs van uitschrijving, dat je van de basisschool ontvangt. Het originele bewijs van uitschrijving stuur je op naar de nieuwe school.

Tip: Heb je (nog) geen bewijs van uitschrijving? Vraag dan bij je woongemeente een uittreksel aan uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Daar staan alle gegevens ook op.

Aanmelding betekent nog geen toelating

Als je je kind hebt aangemeld, betekent dat niet automatisch dat je kind ook daadwerkelijk naar die school gaat in september. De school bekijkt eerst, of ze jouw kind kunnen aannemen. Daarvoor hanteren ze een aantal toelatingseisen.

Toelatingseisen van het voortgezet onderwijs

De toelatingscommissie van de middelbare school bepaalt, of je kind wordt toegelaten tot de school. De commissie beslist dit op basis van:

Je kind wordt aangenomen

Beslist de school dat je kind toegelaten kan worden? Dan krijg je daarvan bericht. Pas op dat moment is de toelating van je kind definitief. De middelbare school stuurt ook een bericht naar de basisschool van je kind over de aanname van je kind.

Mag een school mijn kind weigeren?

De toelatingscommissie mag je kind weigeren. Daar moet de commissie dan wel goede redenen voor hebben. Een goede reden kan zijn:

  • Je kind voldoet niet aan de toelatingseisen voor de school.
  • Je kind had een te lage score op zijn eindtoets basisonderwijs.
  • De school is vol.
  • Het schooladvies (of het onderwijskundig rapport) is afwijkend.
  • De godsdienst of levensbeschouwing van jou of je kind past niet bij de school. (Dit geldt alleen voor bijzondere scholen.)

Check: Ligt er binnen redelijke afstand van jullie woonadres geen openbare school? Dan mag de bijzondere school je kind niet weigeren op basis van levensbeschouwing of godsdienst.

Je kunt bezwaar maken tegen een weigering

Weigert de school om je kind aan te nemen? Dan moet het schoolbestuur je daarvoor schriftelijk de reden geven. Jij kunt daarop binnen 6 weken bezwaar maken. Dat doe je ook schriftelijk. De school moet jou en je kind daarop de gelegenheid geven om jullie bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen vier weken moet de school dan een nieuwe beslissing nemen.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.