Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Het schooladvies van de basisschool

Het advies van de basisschool speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een middelbare school voor je kind. Hoe bindend is dat schooladvies?

Vrije schoolkeuze

In principe is er in Nederland vrije schoolkeuze voor iedereen. Je mag je kind dus bij elke school aanmelden. Maar in de praktijk wordt deze keuze beperkt door:

  • het schooladvies van de basisschool van je kind;
  • de toelatingseisen van de verschillende typen voortgezet onderwijs.

Het schooladvies

De basisschool van je kind is wettelijk verplicht om in groep 8 een schriftelijk advies te geven over het type voortgezet onderwijs dat het beste bij jouw kind past. Dit advies heet officieel een ‘onderwijskundig rapport’. Dit advies krijg je voor 1 maart, op papier. De school stuurt het advies ook door naar de middelbare school waar je je kind aanmeldt.

Hoe komt het schooladvies tot stand?

Het schooladvies is een afgewogen advies, dat verschillende factoren in samenhang bekijkt. Het advies is onder meer gebaseerd op:

  • de leerprestaties van je kind in de afgelopen 8 jaar;
  • de interesses en de motivatie van je kind;
  • de algehele inschatting van de basisschool;
  • de wensen en ideeën van jou en je kind.

Toelichting in een persoonlijk gesprek

Meestal krijg je het schooladvies te horen in een persoonlijk gesprek met de leerkracht van je kind. In dat gesprek kan de leerkracht het advies toelichten.

Wat betekent de eindtoets voor het schooladvies?

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 vindt de verplichte eindtoets in groep 8 plaats in de tweede helft van april. Dat betekent dat de uitslag van de toets niet meespeelt in het advies dat de basisschool geeft, want dat advies moet klaar zijn op 1 maart. Als het goed is, ondersteunt de uitslag van de eindtoets het schooladvies.

Als de uitslag van de eindtoets anders is dan verwacht

Toch kan de uitslag van de toets anders uitvallen dan het schooladvies suggereert:

  • Maakt je kind de eindtoets minder goed dan je zou verwachten op basis van het schooladvies? Dan heeft dat geen gevolgen. Je kid krijgt dan op de middelbare school van zijn keuze de kans om te laten zien dat hij het niveau aankan.
  • Maakt je kind de eindtoets beter dan verwacht op basis van zijn schooladvies? Dan moet de school het advies heroverwegen.

Heroverweging van het schooladvies

Het kan gebeuren dat het advies van de school niet overeenkomt met jouw ideeën en wensen over het type voortgezet onderwijs dat geschikt is voor je kind. Of met de uitslag van de eindtoets. In dat geval kan de school haar advies heroverwegen. Meestal vindt er dan een vergadering plaats, waarbij alle leerkrachten aanwezig zijn, die jouw kind in hun groep hebben gehad. Eventueel neemt de basisschool ook nog contact op met de scholen voor voortgezet onderwijs. Zo’n heroverweging kan ertoe leiden, dat de basisschool het advies aanpast. Het aangepaste advies is dan definitief.

Tip: Heb je het gevoel dat het schooladvies niet goed past bij je kind? Overweeg dan een NIO-toets. Dat is een intelligentietest die meet waartoe je kind in staat is.

Is het schooladvies bindend?

Het schooladvies is niet bindend. Je hoeft er dus niet in mee te gaan. Maar de school waar je je kind aanmeldt, wil het schooladvies van de basisschool wel inzien. En zij kunnen op basis daarvan besluiten om je kind niet toe te laten. Want de scholen voor voortgezet onderwijs hechten veel waarde aan het schooladvies van de basisschool. Daarnaast kan een middelbare school andere toelatingseisen hebben, of je kind een toelatingstest laten doen.

Bronnen

Een aantal artikelen op de website van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.