Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Leerlingvolgsysteem

Alle scholen gebruiken een leerlingvolgsysteem (LVS). Daarmee kunnen zij de vorderingen van hun leerlingen onderzoeken, bijhouden en de beoordelen. Hoe werkt zo’n systeem? En wat kun je afleiden uit de gegevens in dat systeem?

Wat is een leerlingvolgsysteem (LVS)?

De school van je kind is verplicht om de vorderingen van je kind bij te houden. Het geheel van deze vorderingen en de registratie daarvan in een systeem heet een leerlingvolgsysteem. Met welke toetsen of welk registratiesysteem de school dat doet, mag iedere school zelf bepalen.

School kiest zelf een systeem

Er bestaan verschillende leerlingvolgsystemen die door verschillende organisaties zijn ontwikkeld. De bekendste daarvan is het leerlingvolgsysteem van Cito. Ongeveer 80 procent van alle scholen gebruikt het Cito-LVS.

Onderdeel van het leerlingdossier

Het leerlingvolgsysteem maakt deel uit van het leerlingdossier van je kind. In dit leerlingdossier bewaart de school alles wat met jouw kind te maken heeft. Besprekingen over je kind van het team, notities van gesprekken met jou of je partner, gegevens van extra onderzoeken die zijn gedaan door de intern begeleider en eventuele plannen voor extra begeleiding van je kind.

Mag ik de gegevens in het LVS van mijn kind inzien?

Als jij erom vraagt, mag je altijd de gegevens over jouw kind inzien die in het leerlingvolgsysteem zijn opgenomen. Met deze gegevens krijg je een goed beeld van de schoolloopbaan van je kind.

Met toetsen worden de vorderingen van je kind bijgehouden

Om te kijken hoe je kind het op school doet, maakt hij af en toe een toets. Die toetsresultaten zijn een belangrijk onderdeel van het leerlingvolgsysteem.

Methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen

Vaak gebruiken leerkrachten een combinatie van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen.

  • Methodegebonden toetsen sluiten aan op de lesmaterialen en -methoden die de leerkracht in de klas gebruikt.
  • Methodeonafhankelijke toetsen zijn landelijke toetsen die de algemene kennis en vaardigheden van je kind testen. Bijvoorbeeld de doorstroomtoets van groep 8.

Twee volgtoetsen per jaar

Het leerlingvolgsysteem van Cito werkt onder meer met (methodeonafhankelijke) volgtoetsen. Twee keer per jaar krijgt je kind zo’n volgtoets. Meestal is dat in januari en in mei. Voor elk leergebied is er een toets:

Scores

Om snel te zien hoe je kind scoort in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten, maakt Cito gebruik van de niveau-indicaties A t/m E. Deze indelingen zijn gemaakt door de toets af te nemen bij een grote groep leerlingen.

  • De 25% leerlingen met de hoogste score noemen ze ‘A’.
  • De 25% leerlingen die ruim tot net boven het landelijk gemiddelde scoort, heet 'B'.
  • De 25% leerlingen die net tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoort, is 'C'.
  • De 15% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde zit, is 'D'.
  • De 10% leerlingen met de laagste score krijgen de aanduiding ‘E’.

Let op: ‘C’ is de middelste letter, maar betekent niet dat je kind gemiddeld scoort. C betekent dat meer dan de helft van de leerlingen een hogere score heeft. Scoort je kind een C? Dan hoort hij bij de 25% van de kinderen die net of ruim onder onder het gemiddelde scoren.

Check: Het kan niet zo zijn dat alle leerlingen in een klas een A of een B scoren. Dat wordt nu wel vaak door leraren geroepen: 'De lat moet omhoog!' Maar als het goed is, dan laat een gewone (gemiddelde) klas precies deze verdeling zien: 50% van de leerlingen scoort een A of een B. En 50% een C, D of E.

DL en DLE

Met een speciale tabel rekent de leerkracht de score van je kind om naar een DLE. DL en DLE zijn begrippen die het leerlingvolgsysteem gebruikt om de vorderingen van je kind in kaart te brengen.

Wat is DL?

DL staat voor Didactische Leeftijd. Dat is het aantal maanden dat je kind onderwijs heeft gevolgd. De DL wordt berekend vanaf groep 3: dan is de Didactische Leeftijd 0. In elk jaar worden 10 maanden les gegeven. Aan het eind van groep 3 is de DL van je kind dus 10, aan het eind van groep 4 is de DL 20. Aan het einde van groep 8 is de DL van je kind 60. Hoger kan de DL niet worden.

Wat is DLE?

DLE staat voor Didactisch Leeftijds Equivalent. De DLE laat zien wat het niveau van de DL is op een bepaald moment. De leerkracht van je kind kan de DLE voor ieder leergebied apart berekenen.

Een voorbeeld

Je kind heeft op de helft van groep 5 een DLE van 20 met lezen. Wat betekent dat?

  • De DL van je kind op de helft van groep 5 is 25.
  • Zijn DLE is 20.
  • Hij heeft dus een leerachterstand van ongeveer 5 maanden op het gebied van lezen.

Check: De school is wettelijk verplicht om de DLE’s van je kind bij te houden. Maar ze zijn niet verplicht om de DLE’s aan jou te melden. Je kunt er natuurlijk wel om vragen.

Als je kind een achterstand heeft

Loopt je kind een achterstand op? Dan is het de taak van de leerkracht om dat meteen aan jou te melden. Bovendien moet de leerkracht een plan opstellen om ervoor te zorgen dat je kind de stof weer inhaalt. Jij moet daar altijd bij betrokken worden.

Aanbevolen websites

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.