Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat is een jenaplanschool?

In het jenaplanonderwijs zitten kinderen van verschillende leeftijden in stamgroepen bij elkaar. De vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren zijn ook de vier basisactiviteiten op school: spreken, spelen, werken en vieren.

Wat is jenaplan?

Jenaplanscholen vallen onder het algemeen bijzonder onderwijs. Een jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. Leraren zijn professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar in het onderwijs spelen ze op allerlei niveaus een belangrijke rol. Een keuze voor een jenaplanschool moet daarom een bewuste keuze zijn.

Spreken, spelen, werken en vieren

Het onderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren door mee te doen aan de zogenaamde basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Dat zijn de vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren.

Stamgroepen

De school gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn; ze kunnen veel van elkaar leren. Daarom worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is.

Een paar basisprincipes van het jenaplanonderwijs

  • De leerstof wordt ontleend aan de leef- en belevingswereld van kinderen én aan belangrijke cultuurgoederen uit de maatschappij.
  • Het onderwijs wordt uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.
  • Het onderwijs wordt vormgegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus worden samen in stamgroepen geplaatst. Dat stimuleert het leren van en zorgen voor elkaar.
  • Zelfstandig spelen en leren worden afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Het initiatief van de kinderen speelt altijd een belangrijke rol.
  • Wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.
  • Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, en in samenspraak met hem.

Zit er een jenaplanschool bij mij in de buurt?

Zoek een jenaplanschool bij jou in de buurt via de website van de Nederlandse Jenaplanvereniging.

Geschiedenis van Jenaplan

Grondlegger van het jenaplansysteem was Peter Petersen uit het Duitse Jena. In 1924 probeerde hij een nieuwe vorm van onderwijs uit, waarbij hij kinderen van verschillende leeftijden samen in één groep zette. Dat groeide uit tot een school voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Eind jaren ’40 van de vorige eeuw ontwierp hij een totaalopzet voor het onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar. In de jaren ’50 en ’60 ontstonden er verschillende jenaplanscholen in Duitsland.

Jenaplan in Nederland

In Nederland werd jenaplan geïntroduceerd door Suus Freudenthal-Lutter. Zij ontdekte jenaplan in 1955 en werd de voorvechtster van de Nederlandse jenaplanbeweging.

In Nederland zijn er ruim 220 jenaplanscholen.

De naam ‘jenaplanschool’ is niet beschermd

Iedere school mag in principe de naam ‘jenaplanschool’ voeren, want de naam is niet beschermd. De meeste jenaplanscholen zijn aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). Daarmee geven ze aan, dat ze de basisprincipes van jenaplan onderschrijven.

Aanbevolen websites

Bronnen

  • Jenaplanconcept op de website van de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV), april 2010.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.