Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat is een vrijeschool?

Op een vrijeschool staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal. Muziek, toneelspelen, beweging en handvaardigheden zijn daarbij net zo belangrijk als lezen, schrijven en rekenen.

Uitgangspunten van de vrijeschool

Vrijescholen vallen onder het algemeen bijzonder onderwijs. In het vrijeschoolonderwijs staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van elk individueel kind centraal. De ontplooiing van zijn sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vermogens is daarin even belangrijk als de ontwikkeling van zijn intellectuele vermogen. De pvrijeschoolleerkracht beschouwt het kind niet als een onbeschreven blad, maar als een mens met een eigen talent, een eigen voorgeschiedenis en individualiteit. Het is de kunst om:

  • te herkennen wat voor verborgen drijfveren en interesses een kind heeft;
  • een klimaat te scheppen waarin het kind zich kan ontplooien.

Wat betekent 'vrij' in 'vrijeschool'?

De term ‘vrij’ in de naam ‘vrijeschool’ slaat niet op het vrij laten van het kind. Er wordt mee bedoeld: de school wil haar pedagogische visie in vrijheid (oorspronkelijk: zonder overheidsbemoeienis) kunnen realiseren en ontlenen aan wat bij de kinderen aan vragen leeft. De geest moet vrij tot ontwikkeling kunnen komen.

Blijvende ontwikkeling

Vrijescholen leggen veel nadruk op de eigenschappen die voor de leerling belangrijk zijn om zich later blijvend te (willen en kunnen) ontwikkelen. Het leerplan is zo opgebouwd, dat alle vakken in onderlinge samenhang deze ontwikkeling ondersteunen. Intellectueel, creatief, ambachtelijk en sociaal wordt het kind uitgedaagd om zijn persoonlijkheid te ontplooien. Leerstof is daarbij altijd middel en ontwikkeling het doel. De door de overheid vastgestelde kerndoelen voor basisschool en basisvorming zijn daarom geen einddoelen, maar tussendoelen op weg naar het eigenlijke doel: de ontwikkeling van de leerling.

Levensfasen

In de menselijke levensloop worden verschillende levensfasen onderscheiden, die steeds 7 jaar duren. Het vrijeschoolonderwijs begeleidt de ontwikkeling van kinderen in de eerste levensfasen. Die fasen (of ‘gevoelige periodes’) brengen bepaalde wetmatigheden, kwaliteiten en vermogens met zich mee, die een eigen aanpak vragen voor een optimale ontwikkeling. Elk individu en elke periode vragen daarbinnen om een eigen nuancering.

Geschiedenis van het vrijeschoolonderwijs

Grondlegger van het vrijeschoolonderwijs was Rudolf Steiner. Het onderwijs op de vrijescholen is gebaseerd op zijn antroposofische opvattingen. Steiner kreeg in 1919 de leiding over een school in Stuttgart. Naar dat voorbeeld werd in 1923 de eerste vrijeschool in Nederland geopend: dat was in Den Haag. Deze school werd de bakermat van de vrijeschoolbeweging in Nederland.

Zit er een vrijeschool bij mij in de buurt?

Er zijn ongeveer 95 scholen voor basis- en voortgezet vrijeschoolonderwijs in Nederland. Zoek een vrijeschool bij jou in de buurt via de website van de Vereniging voor vrijescholen.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.