Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De kwaliteit van de kinderopvang

Volgens de wet Kinderopvang moeten organisaties voor kinderopvang ‘verantwoorde kinderopvang’ bieden. Dat is kinderopvang die bijdraagt aan de ontwikkeling van je kind in een veilige en gezonde omgeving. De organisaties zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Maar de wet schrijft wel een aantal basiseisen voor.

Kwaliteitseisen kinderopvang

Er zijn een aantal wettelijke kwaliteitseisen waaraan de verschillende vormen van kinderopvang moeten voldoen. Deze regels gelden dus voor:

"Er werken veel gedreven mensen in de kinderopvang. Maar waar het soms nog een beetje aan schort, is kennis," zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Wat hij daarmee bedoelt, lees je in ons interview met hem.

Basisregels

Er zijn een aantal basisregels waaraan verantwoorde kinderopvang moet voldoen:

 • Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot:
  • het aantal kinderen per leeftijdscategorie;
  • de grootte van de groep;
  • de opleidingseisen van de pedagogisch medewerkers.
 • De voertaal bij de kinderopvang moet in principe Nederlands zijn.
 • Het kindercentrum moet de ouders informeren over het beleid.
 • Er moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn.
 • De kinderopvangorganisatie moet met ouders een schriftelijke overeenkomst afsluiten voor kinderopvang.
 • Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen.

Controle door GGD

De gemeente houdt toezicht op de opvang en laat de GGD regelmatig controles uitvoeren. Van iedere controle maakt de GGD een rapport op. Deze rapporten zijn openbaar. Je kunt ze opvragen via de kinderopvangorganisatie of via de gemeente.

Check: Sinds 1 januari 2012 zijn kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus wettelijk verplicht om het inspectierapport van de GGD op hun website te plaatsen. Staat het rapport niet op de site van jouw kinderopvangorganisatie? Vraag dan of ze dat alsnog doen.

Andere inspecties

Naast de GGD komen er meer instanties langs om bepaalde aspecten van de kinderopvang te controleren

 • De brandweer controleert hoe het zit met de brandveiligheid van het kindercentrum.
 • De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) controleert de veiligheid van speeltoestellen, kinderbedjes en babyboxen.
 • De Arbeidsinspectie komt langs om de arbeidsomstandigheden te controleren.

Heb je een klacht over de kinderopvang?

Ben je niet tevreden over de kinderopvang? Dan kun je op verschillende manieren proberen om dat aan te kaarten:

 • Bespreek je klacht met de pedagogisch medewerker van de groep van je kind.
 • Leg je klacht voor aan het locatiehoofd of de directie van de kinderopvangorganisatie.
 • Maak je klacht bespreekbaar via de oudercommissie.
 • Stuur je klacht op naar de regionale klachtencommissie waar de kinderopvangorganisatie bij is aangesloten.
 • Ontstaat er een conflict tussen de oudercommissie en de directie? Dan kun je de klacht voorleggen aan het landelijk klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Tip: De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) zet zich in voor een goede kinderopvang en ondersteunt ouders en oudercommissies met informatie en advies, ook bij conflicten.

Bronnen

 • Kwaliteit kinderopvang is informatie op de site van de Rijksoverheid (niet meer online).
 • GGD-inspectie kinderopvang (2009),  GGD Nederland (niet meer online).
 • Kinderopvang heeft plicht GGD-rapport op website te plaatsen (2009), Antwoord voor Bedrijven (Rijksoverheid).

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.